Σκοπός και ρόλος της Ένωσης

 1. Ο σκοπός της Ένωσης είναι μη κερδοσκοπικός και αποβλέπει στην προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της καθώς και η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ). 

2. Οι ειδικότεροι σκοποί της Ένωσης είναι οι εξής :

- Η διάχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

- Η διάδοση των αξιών και των πρακτικών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσα από την συλλογική δράση με πλαίσιο αναφοράς τις επτά (7) διεθνείς συνεταιριστικές αρχές της Σύστασης 193 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

- Η εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση στελεχών φορέων ΚΑΛΟ.

- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα, συλλογικότητες, εγχειρήματα και φορείς γύρω από την ΚΑΛΟ.

- Η ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού και εργαλείων για την δικτύωση, διαχείριση γνώσης, διάδοση και διάχυση γνώσεων και δραστηριοτήτων. 

- Η ηθική, κοινωνική, υλική, οικονομική, νομική και τεχνική βοήθεια των μελών της αλλά και κάθε ενδιαφερομένου σε ζητήματα γύρω από την ΚΑΛΟ.

- Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών δικτύωσης για όλα τα μέλη και τους Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας με γνώμονα την αλληλεγγύη μεταξύ των φορέων ΚΑΛΟ. 

- Η στήριξη και ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

- Η προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των φορέων ΚΑΛΟ με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

- Η συλλογική εκπροσώπηση των μελών της σε αρμόδια όργανα χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

- Η δικτύωση των μελών της με άλλους φορείς ΚΑΛΟ για την προαγωγή των σκοπών τους, την προάσπιση των συλλογικών συμφερόντων τους και την προώθηση θέσεων και προτάσεων πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς. 

- Η προώθηση συνεργειών μεταξύ των μελών-Φορέων της Ένωσης, καθώς και με άλλα δίκτυα και συνεταιρισμούς. 

- Η συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς, κρατικούς/κυβερνητικούς ή άλλους φορείς με σκοπό την προώθηση θέσεων και προτάσεων για την ΚΑΛΟ.

- Η υποστήριξη ίδρυσης νέων ή ανάπτυξη των υφιστάμενων Φορέων ΚΑΛΟ.

- Η επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων ΚΑΛΟ.

3. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος της Ένωσης είναι:

- Η ένωση και ο συντονισμός των προσπαθειών, η συνεργασία, η ομοσπονδιοποίηση και η δικτύωση μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

- Η δημιουργία υποστηρικτικών δομών για την προώθηση της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας.

- Η υποστήριξη των μελών – Φορέων ΚΑΛΟ στη διεκδίκηση και εξεύρεση πόρων και έργων (και μέσα από ενδεχόμενες συνέργειες).

- Η εκπροσώπηση και η ομοσπονδιοποίηση φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρέμβαση και δράση τους.

- Ο συντονισμός των ενεργειών των μελών της για την προστασία των ηθικών, οικονομικών και κοινωνικών καλών πρακτικών λειτουργίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου