Παρασκευή 21 Απριλίου 2023

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ιστορική στιγμή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ): Στην 66η σύνοδο της ολομέλειάς της (18 Απριλίου 2023), η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (A/77/L.60).

Το ψήφισμα αναγνωρίζοντας τον ρόλο της ΚΑΛΟ στην προώθηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης:

1. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να εφαρμόσουν εθνικές, τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ΚΑΛΟ ως πιθανό μοντέλο για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, σχέδια και προτεραιότητες, μεταξύ άλλων: ανάπτυξη ειδικών νομικών πλαισίων, όπου ενδείκνυται, για την ΚΑΛΟ, καθιστώντας ορατή, όταν είναι εφικτό, τη συμβολή της ΚΑΛΟ στην κατάρτιση εθνικών στατιστικών και την παροχή φορολογικών κινήτρων και κινήτρων για τις δημόσιες προμήθειες, αναγνωρίζοντας την ΚΑΛΟ στα εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων και έρευνας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής υποστήριξης, μεταξύ άλλων με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των φορέων της ΚΑΛΟ σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση και ενθαρρύνει τη συμμετοχή φορέων της ΚΑΛΟ στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

2. Ενθαρρύνει τις αρμόδιες οντότητες του αναπτυξιακού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων χωρών των Ηνωμένων Εθνών, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην ΚΑΛΟ ως μέρος των μέσων σχεδιασμού και προγραμματισμού τους, ιδίως το Πλαίσιο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εντολές τους και για τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συνεκτικών και ευνοϊκών πολιτικών μέτρων και πλαισίων για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ ως εργαλείου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ως προς αυτό αναγνωρίζει το έργο της Διυπηρεσιακής Ειδικής Ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ΚΑΛΟ.

3. Ενθαρρύνει τα πολυμερή, διεθνή και περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αναπτυξιακές τράπεζες να υποστηρίξουν την ΚΑΛΟ, μεταξύ άλλων μέσω υφιστάμενων και νέων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών προσαρμοσμένων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

4. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προετοιμάσει έκθεση, εντός των υφιστάμενων πόρων, σε συνεργασία με τη Διυπηρεσιακή Ειδική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την ΚΑΛΟ, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της ΚΑΛΟ για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μια χωρίς αποκλεισμούς, πλούσια σε θέσεις εργασίας, ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη, και αποφασίζει να συμπεριλάβει στην προσωρινή ατζέντα της 79ης συνόδου της, στο θέμα με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη», ένα υποσημείο με τίτλο «Προώθηση της ΚΑΛΟ για τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος:

https://unsse.org/wp-content/uploads/2023/04/A-77-L60.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου